Kaminari Inabikari Ryu

Prírodné zabezpečenie

Tvorí súhrn činností, ktoré dovoľujú jednotlivcovi nezávisle a samostatne viesť život, pri čom si k nemu dokáže sám zabezpečiť všetky potrebné prostriedky. Naučenie sa zručnostiam bolo podmienkou pre takéto zabezpečenie, preto ich každý ninja ovládal minimálne na "priemernej" úrovni. K tomu smerovalo aj samotné dodržiavanie zákonitostí osady. Počet členov osady mal stanovený určitý rozsah s ktorým dokázala zabezpečiť svoju ochranu a fungovanie, zároveň nevyčerpávala prírodné zdroje vo svojom okolí. Keď sa počet členov blížil k hornej hranici, boli vyčlenené rodiny, ktoré založili novú osadu na určenom strategickom mieste. Samozrejme nemohli si so sebou zobrať miestnych remeselníkov, ale museli vystačiť so svojimi zruč­nosťami, ktoré ovládali. Najzručnejší v určitých remeslách sa potom stali remeselníkmi v novej osade.

Prírodné zabezpečenie tvoria dve samostatné časti.

Trvalé zabezpečenie

Je na mieste dlhodobého / trvalého pobytu jednotlivca, ktorá zahrňuje zručnosti potrebné pre každodenný život:

Pestovanie plodín – ročné obdobia a vykonávané jednotlivých činnosti, správny čas činnosti, starostlivosť o pôdu, stromy a kríky, zber, usklad­nenie, ochrana, príprava pôdnych živín, komunikácia s entitami pro­stredia.

Zhotovenie oblečenia – spriadanie, tkanie, šitie, plátanie, spevňovanie, vyšívanie, farbenie, úprava a spracovanie kože.

Spracovanie hliny – príprava suroviny, výroba úžitkových pred­metov dennej potreby, stavba pece, vypaľovanie.

Úprava a spracovanie dreva – jednotlivé druhy drevín, vhodnosť prípravy, štiepanie, hobľovanie, skracovanie, spájanie, pletenie (drevo, prútie, slama, tráva).

Spracovanie kovu – príprava zák­ladných surovín (železo, drevené uhlie), stavba pece a vyhne, kovanie, kalenie, výroba prípravkov a nástrojov dennej potreby.

Príprava jedla – jedlé voľne rastúce rastliny, príprava základných surovín, spôsoby prípravy jedla, koreniny, ošetrenie kuchynského náradia.

Stavba príbytku – stavebné techniky a postupy výstavby pustovne, chaty, domu, skladových priestorov, ochran­ných a obranných stavieb.

Chov – včely, vtáctvo.

Uvedený opis jednotlivých zručností je len základná forma celkového rozsahu danej zručnosti, nakoľko mnohé sa medzi sebou prelínajú a už predpokladajú znalosť inej zručnosti, bez ktorej nie je možné danú zručnosť vykonávať alebo len v obmedzenej miere.

Prieskumné zabezpečenie

Spôsob samostatného dlhodobého pôsobenia jednotlivca na teritóriu protivníka, mimo bežne obývaného územia, ktoré bolo podmienené vykonávanou úlohou, vyžadovalo vytvorenie dômyselného systému prežívania s minimálnym alebo základným vybavením. Mnohokrát sa bez prezradenia svojej prítomnosti pohyboval aj niekoľko desiatok dní v okolí miesta záujmu, prípadne žil pustovníckym životom. Pre túto dokonalosť prispôsobenia sa, bolo takmer nemožné zničiť jednotlivé rodiny (osady) ninjov, lebo ich výcvik bol zameraný na prežívanie minimálne od 5 lunárnych cyklov (mesiacov) a viac s výbavou, ktorú mali pri sebe. Dnes tvorí jednu z najťažších častí výcviku.